Strona g??wna
Diecezja Buczacka (UKGK)
Patriarcha UKGK Swiatos?aw urzeczywistni? pierwsz? w swoim ?yciu biskupsk? chirotoni? Drukuj Email

18 wrze?nia 2011 roku w Katedrze p.w  ?wi?tych Aposto??w Piotra i Paw?a w m. Czortkowie (obw?d Tarnopolski) urzeczywistniono biskupsk? chirotoni? W?adyki Dmitrija (Hryhoraka), Rz?dz?cego Biskupa diecezji Buczackiej. Sakrament chirotonii urzeczywistni? Patriarcha Swiatos?aw (Szewczuk), Przewodnicz?cy UKGK. Wsp?lnie s?u?yli z Patriarch? W?adyka Wasilij (Semeniuk), Rz?dz?cy Biskup diecezji Tarnopolsko-Zborowskiej i W?adyka Sofron (Mudry), Biskup-emeryt diecezji Iwano-Frankowskiej. Jak zatem zaznaczy? Patriarcha Swiatos?aw, to by?a pierwsza biskupska chirotonia w jego ?yciu.

Więcej…
 
2-9 WRZE?NIA WE LWOWIE ODB?DZIE SI? KOLEJNY SYNOD BISKUP?W UKRAI?SKIEGO KO?CIO?A GRECKOKATOLICKIEGO Drukuj Email

 

Tematem synodu b?dzie ewangelizacja i migracja. Z tego powodu Zwierzchnik Ukrai?skiego Ko?cio?a Greckokatolickiego Patriarcha Lubomir zwr?ci? si? do wiernych z Nawo?ywaniem do modlitwy za udane przeprowadzenie synodu biskup?w Ukrai?skiego Ko?cio?a Greckokatolickiego. Wed?ug s??w patriarchy, tego roku synod b?dzie rozpatrywa? dwa g??wne tematy: ewangelizacj? i migracj?. O czym zachid.net zawiadomiono w departamencie informacji Ukrai?skiego Ko?cio?a Greckokatolickiego.

Więcej…
 
Ogolnoukrainska pielgrzymka do Zarwanytci, Lipiec 2010 Drukuj Email

W dniach 17-18 lipca ponad 80 tys. grekokatolik?w z Ukrainy i zagranicy, w tym z Polski uczestniczy?o w og?lnoukrai?skiej pielgrzymce do Zarwanicy, sanktuarium maryjnego na Podolu. W imieniu Benedykta XVI pielgrzym?w przywita? przewodnicz?cy W?oskiej Konferencji Biskupiej, kard. Angelo Bagnasco z Genui.

Więcej…
 
Uwaga! Drukuj Email

Witamy na stronie internetowej Diecezji Buczackiej Ukrai?skiego Ko?cio?a Greko-Katolickiego (UKGK).

Drodzy Odwiedzaj?cy, w tej chwili polskoj?zyczna wersja strony jest w stanie przygotowania. Ale jednak ju? wkr?tce mo?na b?dzie zapozna? si? z dzia?alno?ci? Diecezji, uzyska? informacji o duchownych tradycjach obrz?dku greko-katolickiego, o miejscach pielgrzymek i o plac?wkach o?wiatowych. Poza tym po polsku b?d? dost?pne r?wnie? artyku?y i reporta?e, opisuj?ce wydarzenia Diecezji.

Je?eli to jest mo?liwe, zapraszamy Naszych Szanownych Go?ci do przeczytania informacji o diecezjalnych wydarzenach w j?zyku ukrai?skim i niemieckim.

 

Mapa Diecezji

Diecezja Buczacka (UKGK), Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting