Strona główna RZĄDZĄCY BISKUP
RZĄDZĄCY BISKUP Drukuj Email

Władyka Dymytry Hryhorak, Orden Świętego Bazylego Wielkiego (OŚBW),
Ks. Biskup-Ordynariusz Buczacki UKGK

Władyka Dymytry Hryhorak (imię w czasie chrztu – Bohdan) urodził się 1 stycznia 1956 r. w Iwano-Frankowsku. W latach 1963 – 1973 uzyskał pełne średnie wykształcenie w Iwano-Frankowsku. W r. 1973 dostał się na studia w Iwano-Frankowskim Instytucie Ropy Naftowej i Gazu, który skończył w r. 1978, otrzymawszy dymplom inżyniera-mechanika. Pracował na różnych zakładach w Iwano-Frankowsku jako inżynier-konstruktor.

14 października 1989 r. oficjalnie wstąpił do Ordenu Świętego Bazylego Wielkiego. Nowicjat odbywał się w Hoszewie i Krechowie w latach 1990 – 1991. Wieczną obietnicę złożył w r. 1997.

W latach 1991 – 1996 studiował w Seminarium kięży Bazylianów, a również skończył Duchowny Instytut Teologiczno-Katechetyczny w Iwano-Frankowsku. Skończył studia teologiczne otrzymaniem tytułu magisterskiego z eklezjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Polsce.  

Diakońskie święcenia otrzymał 21 września 1992 r., a kapłańskie – 25 października w Niedzielę Chrystusa-Króla w tym samym roku z rąk Biskupa Sofrona Dmyterki, OŚBW.

Zaczynając od r. 1992, wykonywał różne obowiązki duszpasterskie: w klasztorze i na parafii Chrystusa-Króla w Iwano-Frankowsku, pełnił obowiązki ekonoma i duchownego przewodnika sióstr Mironosicielek; był przełożonym klasztoru Ordenu Świętego Bazylego Wielkiego na wsi Pohonia rejonu Tysmenyckiego, był duchownym przewodnikiem młodzieżowej grupy modlitewnej.

Również wykonywał działalność misyjną na Wołyniu, obsługiwał parafie w Wołodymyrze-Wołyńskim, w Łucku i inne. Później został naznaczony przełożonym klasztoru i proboszczem kościołu Świętego Bazylego Wielkiego w Łucku. Rozpoczął budownictwo zespołu pomieszczeń klasztoru i kościoła. Jednocześnie pełnił obowiązki duchownego przewodnika organizacji „UMCH” („Ukraińska Młodzież – Chrystusowi”). Zorganizował ekumeniczne międzykonfesyjne modlitwy. W osobliwy sposób dbał i był duchownym inspiratorem społecznej organizacji „Ruch Za Życie”. Rozbudowywał duchowne życie i prowadził służenie w środowisku UKGK na Wołyniu, ziemi Świętego Męczennika Josafata Kuncewicza.  

28 lipca 2007 r. Papież Benedykt ХVІ mianował ks. Dmytra Hryhoraka, OŚBW Apostolskim Administratorem «ad nutum Sanctae Sedis» Diecezji Buczackiej UKGK, która była wakująca po mianowaniu Władyki Ireneusza Biłyka, OŚBW Kanonikiem w Rzymie.

23 lipca 2011 r. P. Watykan ogłosił doniesienie, że Ojciec Święty Benedykt XVI dał swoją zgodę na kanoniczny wybór Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greko-Katolickiego, który podjął decyzję mianować wysokowielebnego ks. Dmytra Hryhoraka, OŚBW, Apostolskiego Administratora Diecezji Buczackiej UKGK «ad nutum Sanctae Sedis» Biskupem-Ordynariuszem Buczackim. 

Biskupska chirotonia odbyła się 18 września 2011 r. w Katedrze p.w  Świętych Apostołów Piotra i Pawła w m. Czortkowie. Sakrament chirotonii urzeczywistnił Patriarcha Swiatosław (Szewczuk), Przewodniczący i Ojciec UKGK. Wspólnie święcili z Patriarchą Władyka Wasilij (Semeniuk), Rządzący Biskup Diecezji Tarnopolsko-Zborowskiej i Władyka Sofron (Mudry), Biskup-emeryt Diecezji Iwano-Frankowskiej.

Wyjaśnienie symboliki herbu Władyki Dymytrego Hryhoraka

Elementy:

W centrum kompozycji tarcza, która jest rozdzielona na trzy pionowe pola. Górna strona tarczy stwarza ostrze. W centralnym, niebieskim polu jest przedstawiony złoty Patriarszy krzyż, nad nim wznosi się Duch Święty w gołębim wyglądzie, i w samym wierzchu centralnego pola jest przedstawione Wszechwidzące oko w srebrnym trójkącie. W złotym polu, mieszczącym się na lewo, jest przedstawiony ognisty słup; w złotym polu, które jest rozmieszczone w prawo, przedstawiona Bogurodzica Oranta. Tarcza jest rozmieszczona na purpurowej mantyli, podbitej gronostajem, uwieńczonej złotą infułą z czerwonym podskarbem. Z dwóch stron wychodzą złote biskupskie berło i krzyż. Pod tarczą na niebieskiej wstążce złotem rozmieszczona dewiza: «BÓG JEST MIŁOŚCIĄ».

Opis:

1. Niebiesko-żółte tło – to kolory flagi ziemskiej Ojczyzny Władyki.

2. Ponieważ Bóg – odwieczne centrum całego istnego i powinien być w centrum życia każdego człowieka, dlatego w centrum tarczy na polu niebieskiego koloru przedstawione symbole Najświętszej Trójcy.

Wszechwidzące oko – symboliczny wizerunek Wszechwidzącego Boga, wpisane w trójkąt – symbol Trójcy. Bóg – w Trójcy jedyne Bóstwo – jest przyczyną wszystkiego, co istnieje, i celem życia człowieka. Gołąb – symbol Ducha Świętego, w którym żyjemy i idziemy do Boga. Krzyż – znak Syna Ludzkiego – jest przejawem bezgranicznej miłości Boga do ludzi i jednocześnie drogą do Boga każdego człowieka.   

3. Na polu na lewo – czerwony słup ognia, który symbolizuje płomień miłości, łączący ziemię z niebem. To główne elementy herbu OŚBW – duchowej rodziny Władyki.

4. Na polu w prawo przedstawiona Matka Boska – Oranta. Bogurodzica jest duchową matką wszystkich chrześcijan i jest drogą do jej Syna przez naśladowanie przykładu jej życia. Jednocześnie Najczystsza Dziewica personifikuje Kościół, bez którego niemożliwy ratunek.

5. Matka Boska i Orden Świętego Bazylego Wielkiego – dwie drogi, którymi Władyka szedł do Boga.

6. «Bóg jest miłością» (1J 4,16) – motto biskupskiej służby nowego Władyki. Słowa na niebieskiej wstążce są Ewangelią życia i apelem dla świata żyć w miłości Boga. Ta dewiza harmonicznie wyraża główną treść herbu Władyki – ikonomię ratunku. Bóg-Ojciec z miłości darzy człowiekowi Swoje Słowo i dar Swojego życia przez Syna w Świętym Duchu, a człowiek w Kościele, przyjmując ożywcze Słowo i dar Błogości, odpowiada Ojcu miłością przez Chrystusa w Świętym Duchu.

7. Tarcza, znajdująca się na mantyli, którą uwieńcza infuła, berło i procesyjny krzyż, – oznaki biskupskiego dostojeństwa właściciela herbu.

 
Diecezja Buczacka (UKGK), Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting